REGULAMIN korzystania z serwisu

REGULAMIN  

 ZAMAWIANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH

do gazet ogólnopolskich i regionalnych za pośrednictwem serwisu 

Ogłoszeniaprasowe.com

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie , który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Serwis OgłoszeniadoGazety.pl, działający pod adresem http://www.ogloszeniaprasowe.com prowadzony jest przez SUNpress Paweł Łebkowski., z siedzibą przy Placu Pereca 3 lok. 1b, (53-431) Wrocław, wpisany do rejestru przedsiębiorców, przez Prezydenta Wrocławia pod numerem  NIP 8971115425, REGON 930989933.

Kontakt z Serwisem - za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@sunpress.pl telefonicznie: 71 785 55 23; pisemnie na adres: Plac Pereca 3 lok. 1b (53-431) Wrocław.

Serwis Internetowy www.OgloszeniaPrasowe.com dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.


 1. PODSTAWOWE DEFINICJE

 Serwis OgloszeniaPrasowe.com

to serwis internetowy pośredniczący w przekazywaniu zamówień ogłoszeniodawcy w celu publikacji ogłoszeń drobnych w gazetach o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym wydawanych przez Wydawców.

Usługodawca, SUNpress

SUNpress Paweł Łebkowski właściciel serwisu OgloseniaPrasowe.com z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Pereca 3, 53-431 Wrocław, NIP 897-111-54-25, Regon 930989933, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

Ogłoszeniodawca, Usługobiorca

jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zamawia publikację ogłoszenia w wydawnictwie prasowym Wydawcy poprzez serwis IBOP.pl

Konsument

osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (zamawiająca Usługę) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Wydawcą

jest osoba fizyczna lub prawna, będąca właścicielem gazety (Tytułu prasowego) publikującego ogłoszenia przekazane przez ogłoszeniodawców za pośrednictwem serwisu OgloszeniaPrasowe.com


Serwis OgloszeniaPrasowe.com współpracuje z następującymi Wydawcami:

AGORA S.A. - wydawca dziennika „ Gazeta Wyborcza”

Gremi Media SA. - wydawca dziennika „ Rzeczpospolita”

POLSKAPRESS Sp. z o.o. – wydawca płatnych dzienników: „Polska The Times”, „Polska Gazeta Wrocławska”, „Polska Dziennik Zachodni”, „Polska Gazeta Krakowska”, „Polska Dziennik Łódzki”, „Polska Głos Wielkopolski”, „Polska Kurier Lubelski”, „Polska Dziennik Bałtycki”, „Express Ilustrowany”, „Dziennik Polski” oraz gazet rozprowadzanych bezpłatnie: „Nasze Miasto Katowice”, „Nasze Miasto Kraków”, „Nasze Miasto Łódź”, „Nasze Miasto Poznań”, „Nasze Miasto Trójmiasto”, „Nasze Miasto Warszawa”, „Nasze Miasto Wrocław”.

 Tytuł prasowy

dziennik, czasopismo, gazeta, tygodnik, miesięcznik, periodyk ukazujący się drukiem w wydaniu papierowym, rozpowszechniany w sposób płatny lub bezpłatny przez Wydawcę.

Usługa

kompleksowa usługa reklamowa, polegająca na zamieszczeniu Ogłoszenia drobnego w tytule prasowym o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym.

Zamówienie

zamówienie Usługi, składane przy pomocy elektronicznego formularza, umieszczonego na Stronie internetowej, znajdującej się w obrębie Serwisu Internetowego.

Ogłoszenie drobne

ogłoszenie płatne za linie, zawierające od 1 do 100 linii. Wielkość ogłoszenia drobnego (max ilość linii) określają poszczególni Wydawcy. O tym czy zamówione ogłoszenie kwalifikuje się do zamieszczenia w dziale ogłoszeń drobnych Ogłoszeniodawca zostanie poinformowany drogą e-mailową lub telefonicznie na adres e-mail lub telefon podany przy składaniu zamówienia. Ogłoszenie drobne przyjmowane jest do odpowiedniej kategorii – rubryki i podrubryki zgodnie z klasyfikacją przyjętą przez poszczególnych Wydawców.

Produkt

Ogłoszenie drobne zamieszczone drukiem w tytułach prasowych Wydawców

Czas realizacji zamówienia

czas, w jakim Usługodawca wykona realizację Zamówienie publikacji ogłoszenia w Tytule prasowym wskazanym przez Ogłoszeniodawcę.

Gazeta Ogólnopolska

Tytuł prasowy ukazujący się nakładem na terenie całej Polski.

Gazeta Regionalna

Tytuł prasowy ukazujący się nakładem na terenie wybranego regionu Polski.

Gazetapraca.pl

Serwis Internetowy Wydawcy AGORA S.A. publikujący ogłoszenia drobne rekrutacyjne zamieszczone drukiem w Gazecie Wyborczej.

Dzień roboczy

każdy dzień tygodnia, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

Faktura Pro-Forma

Faktury takie są wystawiane w celu uzyskania wpłaty lub jako potwierdzenie zamówienia. Nie są natomiast dowodami księgowymi, o których mowa w § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475 ze zm.) 

Przelew tradycyjny

płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

PDF

format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF;

Dotpay

Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Przedmiotowe usługi świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną

wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Ogłoszeniodawcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Środki komunikacji elektronicznej

rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

Ciasteczka

pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.

Adres IP

indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Serwisu Internetowego, składania zamówień na Usługi dostępne w Serwisie Internetowym, uiszczania przez Ogłoszeniodawcę ceny sprzedaży Ogłoszeń drobnych, uprawnienia Ogłoszeniodawcy do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Serwis Internetowy nieodpłatnie udostępnia Ogłoszeniodawcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Usługobiorcy. W szczególności Usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze Serwisu Internetowego jako plik w formatach html oraz pdf, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.

3. Do korzystania ze Serwisu Internetowego w tym przeglądania cenników ogłoszeń Wydawcy, oraz składania zamówień na publikację Ogłoszeń drobnych w tytułach prasowych Wydawców, niezbędny jest:

3.a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari; Przeglądarka powinna akceptować „ciasteczka”.

3.b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3.c) system operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS

3.d) karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768

3.e) łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s

4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Ogłoszeniodawcą przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

5. Usługobiorca uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Serwisu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
6. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

7. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.

8. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient i obciążają go osobiście.

9. Usługodawca nie świadczy usług posprzedażnych i nie udziela gwarancji

10. Umowa o wykonanie Usługi jest zawierana na czas wykonania przez strony świadczeń przewidzianych w umowie

11.Ogłoszeniodawca dokonuje płatności jednorazowo. Nie występuje minimalny czas trwania zobowiązań Ogłoszeniodawcy (w tym Konsumenta) wynikających z umowy.

12. Usługodawca przesyła zlecone przez Ogłoszeniodawcę ogłoszenie drobne w możliwie najszybszym czasie od otrzymania informacji o dokonanej przez Ogłoszeniodawcę płatności, gwarantującym publikację Ogłoszenia drobnego. W przypadku wcześniejszego zamknięcia wydania Tytułu prasowego przez Wydawcę Usługodawca natychmiast, jednakże w godzinach pracy (dni robocze, pn-pt, godz. 9.00.-17.00) poinformuje Ogłoszeniodawcę o braku możliwości realizacji zlecenia w podanym przez niego Tytule prasowym we wskazanym w Zamówieniu dniu publikacji.

 

3. REJESTRACJA W SERWISIE

1. Rejestracja w Serwisie internetowym Ogloszeniaprasowe.com jest dobrowolna i bezpłatna.

2. W celu dokonania Rejestracji w Serwisie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Serwisu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

a) Imię

b) Nazwisko

c) Adres e-mail

d) Hasło

e) Powtórz hasło

4. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza Rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.

5. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu Rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

 6. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Serwisu drogą mailową (na adres: biuro@ogloszeniaprasowe.com ).


4. PRZYJMOWANIE OGŁOSZEŃ W SERWISIE.


1. Przyjmowanie przez Usługodawcę, przy pomocy elektronicznego formularza, umieszczonego na stronie internetowej, znajdującego się w obrębie Serwisu, Zamówień jest dokonywane w oparciu o niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

2.. Proces przyjęcia i publikacji ogłoszeń w Tytułach prasowych Wydawców poprzez serwis www.ogloszeniaprasowe.com  obejmuje etapy:

2.1. Rejestracja w Serwisie internetowym Usługodawcy poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego obejmującego obowiązkowo:

a) Imię

b) Nazwisko

c) Adres e-mail

d) Hasło

e) Powtórz hasło

2.2 Ogłoszeniodawca może również wypełnić pozostałe rubryki przy rejestracji, jednakże nie są one wymagane dla prawidłowego złożenia zamówienia. Po wypełnieniu obowiązkowych pól formularza na podany email Ogłoszeniodawca otrzymuje link aktywacyjny, w który należy „kliknąć” w celu dokończenia procesu rejestracji.

2.3 Ogłoszeniodawca poprzez złożenie Zamówienia oświadcza, iż zapewni prawidłowe zabezpieczenie dostępu do loginu i hasła, wybranych w wyniku rejestracji przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.

3. Sformułowanie treści i formy ogłoszenia, wskazanie tytułu prasowego lub kilku tytułów prasowych, rubryki i dat emisji przez Ogłoszeniodawcę oraz automatyczna wycena zlecenia;

4. Przekierowanie do systemu płatności DOTPAY umożliwiającego automatyczne przyjęcie płatności od Ogłoszeniodawcy i jej potwierdzenie, poprzez przesłanie kopii zamówienia oraz informacji o dokonanej płatności na adres email podany przy rejestracji w Serwisie. Ogłoszeniodawca może również po sformułowaniu treści i formy ogłoszenia, dat emisji wybrać opcję „Zapisz i zapłać później” dokonując płatności za ogłoszenie przelewem tradycyjnym na konto Usługodawcy podane na stronie głównej Serwisu w terminie określonym w potwierdzeniu Zamówienia przesłanego na adres email Ogłoszeniodawcy. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres email: biuro@ogloszeniaprasowe.com lub fax 71 343 59 28 lub 71 341 98 85 przed emisją ogłoszenia drobnego. Wpłaty zaksięgowane na koncie Usługodawcy a nie potwierdzone emailem lub faxem w dniu uniemożliwiającym prawidłowe wykonanie Usługi publikacji ogłoszeń drobnych w wybranym przez Ogłoszeniodawcę Tytule prasowym będą zwracane na konto Ogłoszeniodawcy lub zostanie ustalona ze Zleceniodawcą inna data publikacji Ogłoszenia drobnego.

5. Ogłoszenia Drobne są drukowane w Tytułach wydawcy w ramach tematycznych rubryk i podrubryk, przy zastosowaniu czcionki o stałej wielkości i kroju, przyjętej przez Wydawcę dla danego Tytułu lub wydania Tytułu.

6. Ilość i tematyka rubryk może być zmieniana w zależności od ilości Ogłoszeń Drobnych o danej tematyce, które mają być opublikowane w danym wydaniu Tytułu.

7.  Ogłoszeniodawca przy składaniu Zlecenia może wskazać, do której z rubryk i podrubryk należy zakwalifikować jego Ogłoszenie Drobne. Gdyby okazało się, że w wydaniu Tytułu, w którym ogłoszenie takie ma się ukazać, nie ma określonej rubryki lub podrubryki, lub Ogłoszeniodawca nie wskazał rubryki lub podrubryki, Usługodawcy przysługuje uprawnienie do zamieszczenia Ogłoszenia Drobnego w innej rubryce lub podrubryce, możliwie zbliżonej tematycznie do treści Ogłoszenia Drobnego.

8.  Wskazując rubrykę lub podrubrykę, w której Ogłoszenie Drobne ma się ukazać, Ogłoszeniodawca powinien wskazać rubrykę lub podrubrykę możliwie odpowiadającą treści Ogłoszenia Drobnego.

9. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 4 powyżej nie przysługuje Ogłoszeniodawcy zamawiającemu Ogłoszenie Drobne o tematyce towarzyskiej.

10. Wydawcy przysługuje uprawnienie do ostatecznego sklasyfikowania Ogłoszenia Drobnego do danej rubryki lub podrubryki, poza wypadkami, o których mowa w ust. 4 zdanie drugie powyżej. W przypadku zmiany klasyfikacji Ogłoszeniodawca zostanie o tym poinformowany i może nie wyrazić zgody na zmianę klasyfikacji.

11. Cena za zamieszczenie Ogłoszenia Drobnego w Tytule oraz w Serwisie Internetowym (jeżeli podlega ono zamieszczeniu w Serwisie Internetowym ) jest ustalana zgodnie z obowiązującym Cennikiem dostępnym w Serwisie, przy czym podstawę obliczenia ceny stanowi jedna linia (zawierająca nie więcej niż 35 znaków), chyba że co innego wynika z odpowiedniego Cennika. Usługodawca może różnicować w Cenniku ceny Ogłoszeń drobnych, w tym w szczególności w zależności od ich tematyki, jak również ustanawiać rabaty i promocje na wszystkie lub poszczególne rodzaje Ogłoszeń Drobnych.

12. Wycena ogłoszeń drobnych odbywa się na podstawie aktualnego cennika Wydawcy, obowiązującego w dniu wyceny ogłoszenia. Usługodawca nie pobiera dodatkowej prowizji za zamieszczenie ogłoszeń od Ogłoszeniodawcy.

13.Usługodawca może uzależnić publikację Ogłoszenia drobnego od przedstawienia przez Ogłoszeniodawcę odpowiednich dokumentów, takich jak np. dowód tożsamości, zezwolenie, licencja lub koncesja, dokument potwierdzający prawo do wykonywania zawodu itp. lub od złożenia dodatkowego oświadczenia określonej treści - jeśli jest uzasadnione treścią ogłoszenia.. W szczególności Wydawca będzie wymagał;

a) przedstawienia dowodu tożsamości w przypadku Ogłoszeń Drobnych o charakterze towarzyskim;

b). druku Zlecenia podpisanego własnoręcznie przez lekarza ogłaszającego swoją działalność wraz z pieczęcią lekarską, zawierającą numer prawa wykonywania zawodu.

14. Ogłoszenia drobne będą zamieszczane w podrubrykach według kolejności alfabetycznej. Ogłoszeniodawca może jednak za dodatkową opłatą, zamówić umieszczenie Ogłoszenia drobnego na jednym z pierwszych pięciu miejsc w podrubryce, poza kolejnością alfabetyczną (powyższa możliwość dostępna jest w następujących Tytułach prasowych: Polska The Times, Polska Dziennik Bałtycki, Polska Dziennik Łódzki, Polska Dziennik Zachodni, Polska Gazeta Krakowska, Polska Gazeta Wrocławska, Polska Głos Wielkopolski), przy czym zamówienie to może zostać zrealizowane tylko w wypadku, gdy wybrane przez Ogłoszeniodawcę miejsce w podrubryce nie zostało dotychczas zamówione przez innego Ogłoszeniodawcę. Dodatkowa opłata, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie obliczana w stosunku do podstawowej ceny Ogłoszenia, ustalonej zgodnie z odpowiednim Cennikiem.

Wartość dopłaty za poszczególne miejsca w podrubryce

I miejsce w podrubryce – dopłata do wartości ogłoszenia – 300 %

II miejsce w podrubryce – dopłata do wartości ogłoszenia – 200 %

III miejsce w podrubryce – dopłata do wartości ogłoszenia – 150 %

IV miejsce w podrubryce – dopłata do wartości ogłoszenia – 50 %

V miejsce w podrubryce – dopłata do wartości ogłoszenia – 30 %

15. Tekst ogłoszenia, dopuszczalne formy i postacie, daty emisji i wydawnictwa, w których będą publikowane ustala Ogłoszeniodawca  poprzez formularz Zamówienia w Serwisie Ogloszeniaprasowe.com

16. Ogłoszeniodawca zgodnie z obowiązującym prawem prasowym, zobowiązany jest do przekazania swoich poprawnych danych osobowych i adresowych (imię, nazwisko, nr telefonu), umieszczanych na zamówieniu. Dane te są przechowywane w Serwisie Ogloszeniaprasowe.com zabezpieczone loginem i hasłem. Serwis nie udostępnia tych danych osobom trzecim. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

17. Daty emisji ogłoszeń wyznaczane są na podstawie wymagań Wydawców.
Serwis Ogloszeniaprasowe.com automatyczne wskazuje przy składaniu Zamówienia pierwszą wolną datę emisji ogłoszenia możliwego do publikacji w Tytule prasowym Wydawcy.

5. PŁATNOŚCI ZA OGŁOSZENIA

1. Serwis Ogloszeniaprasowe.com wymaga wniesienia zapłaty za zgłoszone do publikacji ogłoszenia, drobne zanim nastąpi przekazanie ich do publikacji.

2. Ogłoszeniodawca wybierając płatność za Ogłoszenie drobne dokonywane
za pośrednictwem DOTPAY ma do wyboru następujące systemy płatności

a). Karta płatnicza

b). Karta kredytowa

c). Przelew online

3. Ogłoszeniodawcy posiadający dostęp do swoich kont poprzez Internet (i możliwość wykonywania przelewów) mogą dokonać zapłaty za zlecanie ogłoszeń drobnych za pomocą przedpłaty za ogłoszenie bezpośrednio na konto SUNpress. Numer konta SUNpress znajduje sie na stronie głównej Serwisu.

4. Po dokonaniu przelewu prosimy o przesłanie informacji o dokonanej płatności za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@ogloszeniaprasowe.com

 

6. WSTRZYMANIE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA DROBNEGO

6.1. Jeśli ogłoszenie zgłoszone przez Ogłoszeniodawcę kwalifikuje się do publikacji, zostają one automatycznie wysłane do Wydawcy. Wstrzymanie publikacji ogłoszeń lub ich wycofywanie przed publikacją winno być zgłoszone pisemnie emailen lub faxem. W celu wstrzymania ogłoszeń lub ich wycofania należy przesłać wiadomość na adres biuro@ogloszeniaprasowe.com za potwierdzeniem odbioru lub faxem na numer 71 343 59 28 lub 71 341 98 85 w godzinach 9.00 – 17.00 .

6.2. Składając rezygnację z publikacji ogłoszenia drobnego, Ogłoszeniodawca podaje Usługodawcy: Numer zamówienia, który mu został przydzielony przy wypełnianiu formularza Zamówienia, dane identyfikujące Ogłoszeniodawcę: Imię i nazwisko lub nazwę Firmy lub Instytucji.

7. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY 

7.1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług. 

7.2. Usługodawca może:

7.2.1. odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie ogłoszenia, lub zażądać dokonania jego zmian, jeżeli:

7.2.1.a. treść lub forma ogłoszenia jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, linią programową lub charakterem publikacji, lub z normami wiążących Wydawcę: Kodeksu Dobrych Praktyk Wydawców Prasy, Kodeksu Etyki Reklamy, lub

7.2.1.b. osoba trzecia lub właściwy organ lub instytucja powołana do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki mediów lub etyki reklamy zgłosiły zastrzeżenia dotyczące Państwa ogłoszenia,

7.2.1.c. odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie ogłoszenia, jeżeli nie otrzymamy lub otrzymamy z opóźnieniem płatność za zamieszczane wcześniej ogłoszenia. Powyższe zdanie nie dotyczy Ogłoszeniodawców będących Konsumentami.

7.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

7.3.a. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu Usługodawcy,

7.3.b. odmowy świadczenia Usług jeśli Ogłoszeniodawca poda błędny lub fałszywy adres email oraz telefon, uniemożliwiając w ten sposób kontakt z Ogłoszeniodawcą.

7.4. Zastrzeżenia zamieszczone w powyższym ust. 2 lit. a i b oraz ust. 3 nie ograniczają w żaden sposób uprawnień Ogłoszeniodawców przysługujących im na podstawie kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 8.1. Usługodawca nie przyjmuje do druku w gazetach Wydawców ogłoszeń, które są sprzeczne z prawem, obelżywe lub oszczercze informacje, pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite, ani za żadne materiały, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa innych osób, w tym bez ograniczeń za żadne przekazywane treści, które stanowią przestępstwo lub które zachęcają do przestępczej działalności, które prowadzą do powstania odpowiedzialności cywilnej lub w jakikolwiek inny sposób łamią obowiązujące prawo.

8.2. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie SUNpress lub Wydawcy w związku z treścią zamieszczonego ogłoszenia drobnego lub dołączonymi do niego elementami graficznymi, w tym i do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków SUNpress lub Wydawcy poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich.

8.3. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji ogłoszeniach - informacjami, danymi, fragmentami utworów lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej.

8.4. Usługodawca nie ingeruje w treść ogłoszeń zamieszczanych przez Ogłoszeniodawców ani nie uczestniczy w transakcjach zawieranych pomiędzy użytkownikami, nie gwarantuje dokładności ogłoszeń i informacji kontaktowych ani jakości, bezpieczeństwa lub zgodności z prawem oferowanych przez użytkowników produktów i usług.

 

9. REKLAMACJE


9.1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu, Ogłoszeniodawca może zgłaszać pisemnie poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@sunpress.pl W reklamacji Ogłoszeniodawca powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.2. Serwis zobowiązany jest do umieszczenia ogłoszenia w Tytułach prasowych Wydawców bez wad i błędów. W przypadku stwierdzenia błędu w Ogłoszeniu Ogłoszeniodawcy przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty stwierdzenia wady ogłoszenia. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Ogłoszeniodawca może żądać dodatkowej emisji ogłoszenia, obniżenia ceny ogłoszenia albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
9.3. Reklamację ogłoszenia Klient może przesłać na adres e-mail: biuro@sunpress.pl lub listownie na adres Serwisu: SUNpress Paweł Łebkowski, Plac Pereca 3 lok. 1 b, (53-431) Wrocław
9.4. W reklamacji należy podać Imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, nr zamówienia jakie otrzymało Państwa ogłoszenie, informacje o błędach, datę publikacji ogłoszenia.

9.5. Serwis niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania Reklamacji ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Serwis zwróci Ogłoszeniodawcy równowartość ceny Ogłoszenia lub opublikuje ponownie Ogłoszenie w innym ustalonym z Ogłoszeniodawcą terminie. Zwrot kosztów następuje na podane przez Klienta konto bankowe.


10. ODSTĄPIENIE OD USŁUGI

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9.6 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

1a.. pisemnie na adres: Plac Pereca 3/1 b, 53-431 Wrocław;

1b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ogloszeniaprasowe.com

2.Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy:

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od świadczenia usługi publikacji ogłoszenia drobnego w następującym tytule prasowym.....................................................................Data zawarcia umowy ...............................................nr zamówienia ....................................... Imię i nazwisko konsumenta ................................................................adres konsumenta ......................................................................................... data ............................................................    podpis..............................................................................

Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy:

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

6a) W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

7.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

7a). o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

7b) . w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

8.. Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Wobec Klientów niebędących Konsumentami zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 11. FAKTURA VAT, PARAGON 

1. Ogłoszeniodawcy w celu otrzymania faktur powinni przy składaniu zamówienia na ogłoszenie drobne zaznaczyć w polu formularza opcję "Proszę o wystawienie faktury VAT"

2. Faktury wystawione w danym miesiącu obejmują ogłoszenia z datą wykonania usługi (data sprzedaży = datą publikacji ogłoszenia) za ten miesiąc. 

3. Faktury za zamówienia złożone w danym miesiącu mające datę wykonania usługi (data sprzedaży = data publikacji ogłoszenia) w kolejnym miesiącu, zostaną wystawione w miesiącu, w którym nastąpiło wykonanie usługi (data publikacji ogłoszenia) 

4. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych do faktur niezwłocznie po każdej zmianie.

5. Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej.Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.

6. Dla zapewnienia autentyczności pochodzenia faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury będą udostępniane Użytkownikowi w formie elektronicznej wyłącznie poprzez przesłanie ich na adres e-mail podany przez Ogłoszeniodawcę przy rejestracji w Serwisie w sposób umożliwiający pobranie ich do systemu informatycznego Użytkownika.

7. Dla zapewnienia integralności treści faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury udostępniane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie PDF (Portable Document Format), zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury, w szczególności:

a) edycję treści dokumentu,

b) komentowanie,

c) wypełnianie lub podpisywanie pól formularza,

d) montaż dokumentu,

e) kopiowanie zawartości dokumentu,

f) wydzielanie stron.

8. Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość stosowania dodatkowych rozwiązań technicznych ponad wskazane w punkcie 5 i 6 powyżej, mających na celu zapewnienie autentyczności pochodzenia oraz integralności treści faktur przesyłanych (udostępnianych) w formie elektronicznej.

9. Ogłoszeniodawca otrzymujący faktury VAT przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania zgodnie z odrębnymi przepisami.

10. Ogłoszeniodawca, który chce otrzymać fakturę w formie papierowej powinien zgłosić taką chęć poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Administratora Serwisu: biuro@ogloszeniaprasowe.com, w tytule wiadomości wpisując "Faktura papierowa". Ogłoszeniodawca powinien również podać nr zamówienia, do którego chciałby otrzymać papierową wersję faktury VAT.

11. Faktury w formie elektronicznej, jak i papierowej zawierają podatek VAT w wysokości stawki podstawowej.

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Ogłoszeniodawcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

2. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Usługodawca, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

4. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

5. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w celach innych niż niezbędne do świadczenia Usług, Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.

6. Dane osobowe mogą być udostępnione Wydawcom lub organom ścigania, gdy zachodzi podejrzenie że zamówione przez Ogłoszeniodawcę ogłoszenie, nekrolog lub kondolencje są niezgodne z obowiązującym prawem.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Serwis Internetowy zapewnia, że w każdym momencie w Serwisie www.OgloszeniaPrasowe.com znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin.

2. W wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

3. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny.

4. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

5. W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy Prawo prasowe, Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827) oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

7. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

8. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Serwisu www.OgloszeniaPrasowe.com/regulamin